joost-lex

 

Algemene voorwaarden Webbees

De Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten voor levering van zaken en/of het verlenen van diensten van welke aard dan ook door Webbees , met het hoofdkantoor gevestigd te Bergeijk (hierna: “Webbees”), ook indien deze zaken of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, alsmede op de aan die aanbiedingen en overeenkomsten voorafgaande onderhandelingen. Deze algemene voorwaarden blijven van toepassing ook na beëindiging van de door Webbees verleende diensten. Toepasselijkheid van de (algemene) voorwaarden van de Wederpartij (hierna: “de Wederpartij”) wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
 • De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan eventuele op enig moment overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden voor nadien gesloten overeenkomsten.

Aanbod

 • Alle onderhandelingen en aanbiedingen, alsmede opgegeven prijzen, vergoedingen en levertijden zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen.
 • Alle aanduidingen etc. gelden slechts bij benadering , tenzij anders vermeld. Wederpartij draagt er zorg voor dat de informatie die door haar aan Webbees wordt verstrekt, en waarop Webbees haar aanbod baseert, juist en volledig is. De in deze informatie verstrekte gegevens zijn voor Webbees niet bindend, behoudens dit door Webbees uitdrukkelijk anders is gemeld. Een overeenkomst wordt geacht eerst tot stand te zijn gekomen wanneer het door Webbees opgestelde voorstel door de Wederpartij schriftelijk is bevestigd dan wel door Webbees met de levering of uitvoering een aanvang is gemaakt. In het laatste geval zal Webbees te allen tijde het recht hebben de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien op eerste verzoek van Webbees binnen vijf werkdagen een bevestiging c.q. aanvaarding uitblijft door de Wederpartij. De reeds door Webbees gemaakte kosten zullen op grond van nacalculatie bij de Wederpartij in rekening gebracht worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

Meerwerk

 • Webbees zal op schriftelijk verzoek van de Wederpartij de door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn. Voor zover voor de levering van zaken en/of diensten door Webbees een vaste prijs is afgesproken, vallen deze veranderingen buiten de vaste prijs. Webbees zal voor zulke veranderingen een meerprijs in rekening brengen, berekend volgens de tussen partijen overeengekomen tarieven, dan wel bij gebreke daarvan de gebruikelijke tarieven van Webbees
 • Wederpartij aanvaardt het risico dat door meerwerk eerder overeengekomen leveringstermijnen kunnen worden beïnvloed.
 • Webbees heeft het recht om, nadat zij de Wederpartij daartoe heeft aangeschreven, (niet overeengekomen) meerwerk in rekening te brengen, dat het gevolg is van het feit dat de Wederpartij Webbees een onjuist beeld heeft gegeven omtrent:
  • de aard van de overeengekomen leveringen van goederen en/of diensten;
  • al dan niet daarmee verband houdende werkzaamheden; en/of
  • de door de Wederpartij te verlenen medewerking, dan wel dat het meerwerk het gevolg is van het feit dat de Wederpartij in gebreke blijft ten aanzien van de overeengekomen medewerking.

Prijzen en vergoedingen

 • Alle prijzen en vergoedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • Alle door Webbees afgegeven begrotingen en voorcalculaties hebben een indicatief karakter, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders kenbaar is gemaakt. Een door de Wederpartij aan Webbees kenbaar gemaakt budget heeft nimmer te geleden als een vaste en/of maximumprijs voor de overeengekomen prestaties. Slechts indien dit nadrukkelijk schriftelijk overeen is gekomen zal Webbees informeren bij dreigende overschrijding van begroting of voorcalculatie.
 • In geval er sprake is van een duurovereenkomst heeft Webbees het recht de overeengekomen vergoedingen terzake de op grond van die overeenkomst geleverde diensten te allen tijde aan te passen, op voorwaarde dat Webbees de Wederpartij daar schriftelijk 3 (drie) maanden voordat de wijziging ingaat van in kennis stelt. In geval van een wijziging als hiervoor bedoeld heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst te beëindigen op voorwaarde dat hij Webbees daarvan binnen 14 (veertien) dagen na de dagtekening van de kennisgeving schriftelijk en aangetekend op de hoogte stelt.

Betaling, zekerheid, eigendomsvoorbehoud

 • Facturen van Webbees dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum voldaan te worden op de door Webbees aan te geven wijze. De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, compensatie, korting en/of opschorting.
 • In geval van niet-tijdige betaling, waarbij de voor voldoening bepaalde termijn van 14 (veertien) dagen na factuurdatum verstrijkt, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim, en worden alle vorderingen van Webbees op de Wederpartij terstond opeisbaar, ongeacht of Webbees ter zake reeds heeft gefactureerd.
 • In geval van niet-tijdige betaling is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% (één procent) per maand of gedeelte daarvan over het uitstaande bedrag, te rekenen vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is geraakt. Een deel van een maand wordt hierbij gezien als een volledige maand. Tevens zal de Wederpartij gehouden zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocaatkosten daaronder begrepen, welke kosten 15% (vijftien procent) van bet uitstaande bedrag, met een minimum van € 500,- (vijfhonderd euro) bedragen.
 • Webbees is te allen tijde gerechtigd van de Wederpartij te eisen dat deze, al dan niet aanvullende, deugdelijke zekerheid verstrekt voor het voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, bij gebreke waarvan Webbees de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten, of – naar keuze van Webbees – gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist.
 • Webbees behoudt zich de eigendom van de door haar geleverde of te leveren zaken voor, totdat volledig aan haar voldaan zullen zijn:
  • de door de Wederpartij verschuldigde prestaties voor alle krachtens de betreffende overeenkomst geleverde of te leveren zaken als ook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden;
  • vorderingen wegens tekortschieten van de Wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst (en).
 • Indien de Wederpartij uit of mede uit de in lid 5 van dit artikel bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt, blijft dit een zaak die Webbees voor zich zelf doet vormen en blijft de Wederpartij houder van deze zaak, tot dat aan alle verplichtingen als in lid 5 van dit artikel bedoeld is voldaan.
 • Indien enige zaak ingevolge de leden 5 en/of 6 van dit artikel aan Webbees toekomt, kan de Wederpartij daarover uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.
 • Indien de Wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 5 van dit artikel bedoeld, is Webbees gerechtigd de zaken die aan haar toebehoren zelf voor rekening van de Wederpartij terug te doen halen van de plaats waar zij zich bevinden en deze te allen tijde te mogen betreden, althans is Webbees gerechtigd zich daartoe toegang te verschaffen. De Wederpartij verleent Webbees reeds nu voor alsdan onherroepelijke volmacht daartoe

Levering, acceptatie, reclames en garantie

 • Alle door Webbees gecommuniceerde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op basis van informatie die Webbees bij het aangaan van de overeenkomst bekend was. De met Webbees overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief en gelden als termijn van orde. Webbees spant zich er redelijkerwijs voor in leveringstijden zoveel mogelijk in acht te nemen. Webbees is niet gebonden aan levertijden die niet meer gehaald kunnen worden vanwege buiten de macht van Webbees gelegen omstandigheden. Webbees is tevens niet gehouden aan een al dan niet gecommuniceerde leveringstermijn wanneer partijen een aanpassing van, of aanvulling op de overeenkomst, waaronder, doch niet beperkt tot meerwerk, zijn overeengekomen.
 • Overschrijding van de levertijden door Webbees brengt Webbees niet in verzuim, doet aan de zijde van de Wederpartij geen recht ontstaan op schadevergoeding en geeft de Wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden of te beëindigen alvorens daartoe Webbees schriftelijk in gebreke te hebben gesteld. Deze ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de geconstateerde tekortkoming(en) te bevatten, zodat Webbees hier zo adequaat als redelijkerwijs mogelijk op kan reageren.
 • Webbees behoudt zich het recht voor in gedeelten af te leveren en per deellevering te factureren. De door Webbees afgeleverde zaken zijn voor risico van de Wederpartij vanaf het moment van aflevering.
 • Kleine gebreken, waartoe gerekend worden gebreken die door hun aard en/of aantal een bedrijfsmatige ingebruikname van de zaken en/of diensten redelijkerwijze niet in de weg staan, zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring zijn, onverminderd de verplichting van Webbees tot kosteloos herstel van zodanige gebreken.
 • Na oplevering en goedkeuring is de overeenkomst ten einde en kan de Wederpartij, behoudens in geval van een ernstige toerekenbare tekortkoming van de zijde van Webbees niets meer van Webbees verlangen.

Medewerking Wederpartij

 • De Wederpartij is verplicht op eerste verzoek van Webbees en uit eigen beweging steeds alle door Webbees gewenste en/of benodigde medewerking te verlenen, alsmede alle noodzakelijke informatie te verschaffen, teneinde Webbees in staat te stellen de overeengekomen dienstverlening te verrichten.
 • Indien de Wederpartij in het kader van haar medewerking eigen personeel en/of hulppersonen inzet, draagt zij er zorg voor dat dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de juiste kennis, deskundigheid en ervaring.
 • De Wederpartij staat ervoor in dat alle door of met zijn (in)directe toestemming via de computersystemen van Webbees, althans via computersystemen van derden, toegankelijk via de computersystemen van Webbees verzonden gegevens, informatie of berichten in de ruimste zin des woords, niet in strijd zijn met enige geschreven of ongeschreven zorgvuldigheidsregel.
  De Wederpartij ervoor in dat alle door hem of met zijn directe of indirecte toestemming op computersystemen van Webbees, althans op computersystemen van derden, toegankelijk via de computersystemen van Webbees, opgeslagen gegevens, informatie en/of berichten in de ruimste zin des woord, althans zijn gebruik van deze computersystemen, niet in strijd zijn met enige geschreven of ongeschreven zorgvuldigheidsregel.
  Onder geschreven of ongeschreven zorgvuldigheidsregels als voornoemd wordt mede begrepen uit binnen- en/of buitenlandse wetgeving voortvloeiende regels en/of im- of expliciet tussen gebruikers van nationale of internationale computer- en/of communicatienetwerken overeengekomen regels.
  Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op derden, die voor of namens de Wederpartij gebruik zullen maken van de producten en diensten van Webbees
  De Wederpartij vrijwaart Webbees voor alle aansprakelijkheid die mogelijk voortkomt uit het voorgaande. Hetgeen hierna onder lid 7 is bepaald is hierop van toepassing.
 • Ingeval van (i) aanspraken van derden met betrekking tot gegevens die op de computersystemen van Webbees zijn opgeslagen, (ii) aanspraken van derden met betrekking tot gegevens die via de computersystemen of computer- en/of communicatienetwerken van Webbees worden verzonden, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, (iii) ander gebruik van die computersystemen of computer- en/of communicatienetwerken waardoor inbreuk wordt gemaakt op enig recht van die derde, althans enig ander recht als hiervoor bedoeld, heeft Webbees het recht met onmiddellijke ingang en zonder dat daaruit voor de Wederpartij enig recht op schadevergoeding ontstaat, de door haar verleende dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel te beëindigen, alsmede het recht de derde te informeren over de haar bekende adresgegevens van de Wederpartij. Webbees is niet verplicht de geldigheid van de betreffende aanspraak te onderzoeken.
 • De Wederpartij verplicht zich Webbees te vrijwaren en volledig schadeloos te stellen terzake van aanspraken en/of inbreuken bedoeld in lid 4 van dit artikel. De Wederpartij zal in dat geval alle door Webbees direct of indirect als gevolg van een dergelijke aanspraak gemaakte kosten aan Webbees vergoeden, waaronder alle voor deskundige en/of juridische bijstand gemaakte kosten.
 • Indien voor het gebruik van door Webbees voor de Wederpartij ontwikkelde webprogrammatuur het gebruik van programmatuur van derden noodzakelijk is, dan zal de Wederpartij voor eigen rekening en risico zorg dragen voor het beschikbaar hebben van dergelijke programmatuur. Webbees garandeert niet, dat de door haar ter beschikking gestelde webprogrammatuur geschikt zijn voor gebruik in samenhang met andere dan de door Webbees aangegeven versies van programmatuur van derden.

Vertrouwelijkheid

 • Partijen dragen er zorg voor dat alle gegevens die ontvangen zijn van de andere partij, en waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze vertrouwelijk zijn, hun vertrouwelijke karakter behouden. De gegevens zullen door de ontvangende partij slechts worden gebruikt waarvoor deze zijn verstrekt.

Onderhoud

 • Indien onderhoud is overeengekomen dan zal Webbees naar beste vermogen de aan haar schriftelijk gemelde gebreken in de door haar geleverde diensten trachten te herstellen tenzij de gebreken te wijten zijn aan de Wederpartij. Webbees garandeert niet dat de door haar geleverde diensten zonder gebreken of storingvrij zullen zijn. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het ter beschikking houden van een recente backup van zijn programmatuur en gegevens.
 • Webbees zal door haar of door haar ingeschakelde derden ontdekte technische verbeteringen aan de geleverde diensten aan de Wederpartij mededelen en indien de Wederpartij dat wenst de programmatuur daaraan aanpassen, tegen de alsdan door Webbees gehanteerde tarieven.
 • Indien Webbees aan de Wederpartij een nieuwe versie levert van bestaande digitaal vormgegeven werken, waaronder begrepen programmatuur, vervalt iedere onderhoudsplicht ten aanzien van de oude versie.

Bereikbaarheid

Webbees behoudt zich het recht voor om bij onderhoud de beschikbaarheid van haar systemen tijdelijk te onderbreken.

Vragen en klachten

Indien schriftelijk is overeengekomen dat Webbees de Wederpartij service ten aanzien van vragen en klachten zal verlenen dan zal Webbees zich tijdens kantooruren (op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur) inspannen te reageren op aan haar telefonisch of aan haar e-mail adres gecommuniceerde klachten en/of problemen en de Wederpartij ondersteunen in het verhelpen van klachten en/of problemen.

Internetadressering, domeinregistraties en hosting

 • Bij de aanvraag van domeinregistraties en/of hosting kan Webbees slechts voor de Wederpartij bemiddelen. Elke aanvraag geschiedt geheel voor rekening en risico, alsmede op naam van de Wederpartij. De Wederpartij verplicht zich in dit verband Webbees te vrijwaren voor daarmee verband houdende aanspraken van derden en op gelijke wijze als bedoeld in lid 5 onder “medewerking Wederpartij”.
 • De Wederpartij verplicht zich de voor de aanvrage van de domeinnaam en/of hosting noodzakelijke documenten af te geven en verklaringen en/of overeenkomsten te tekenen. Webbees kan geen ongestoord gebruik van de domeinnaam en/of hosting garanderen.
 • Webbees heeft het recht een door haar aan de Wederpartij toegewezen of een voor de Wederpartij gereserveerde Internetadressering of domeinregistratie, waaronder begrepen doch daartoe niet beperkt, e-mail adres en/of IP-nummer, te allen tijde te wijzigen. Webbees zal zich inspannen een dergelijke wijziging tijdig aan de Wederpartij mede te delen.

Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle intellectuele eigendomsrechten verband houdende met een overeenkomst, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot de rechten met betrekking tot alle voor de Wederpartij ontwikkelde of aan de Wederpartij ter beschikking gestelde programmatuur, multimedia producten, websites, advertenties en overige werken en/of voortbrengselen, vatbaar voor bescherming door intellectuele eigendomsrechten, behoren toe (of zullen toebehoren) aan Webbees (of haar licentiegever), tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Waar noodzakelijk zal de Wederpartij meewerken aan het vestigen van deze rechten ten behoeve van Webbees
 • Indien Webbees bereid is de rechten van intellectuele eigendom over te dragen aan de Wederpartij, kan deze verbintenis slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden aangegaan. De overdracht van intellectuele eigendom tast alsdan niet de mogelijkheid van Webbees aan om de daaraan ten grondslag liggende ideeën, ontwerpen, documentatie, werken en dergelijke zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf, hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht het recht van Webbees om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van de Wederpartij zijn of worden gedaan.
 • Slechts indien en voor zover de Wederpartij Webbees onverwijld in kennis stelt van tegen hem gerichte aansprakelijkheidsstellingen, respectievelijk tegen hem ondernomen rechtsmaatregelen of diensten, gebaseerd op de stelling dat (het gebruik van) door Webbees geleverde goederen inbreuk maakt op een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, kan Webbees – naar haar keuze – verweer voeren. Webbees zal in dat geval de bij gerechtelijke uitspraak of daarin vastgestelde kosten en schadevergoeding voor eigen rekening voldoen, mits de Wederpartij de behandeling van de zaak uitsluitend aan Webbees overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Deze vrijwaring is niet van toepassing indien de Wederpartij wijzigingen in de op de overeenkomst betrekking zaak aanbrengt of door derden laat aanbrengen.
 • Onverminderd het hierna bepaalde is Webbees jegens de Wederpartij niet op enige andere wijze dan hierboven beschreven, aansprakelijk voor (schade wegens) de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.
 • De Wederpartij draagt het risico van ieder door hem van de geleverde goederen en/of diensten gemaakt gebruik. De Wederpartij zal Webbees volledig vrijwaren en schadeloosstellen in geval van aanspraken van derden, dat het aanwezig hebben of gebruiken van door de Wederpartij in het kader van een door Webbees geleverde dienst, aan Webbees ter beschikking gestelde data of goederen, inbreuk maakt op de rechten van die derde en/of schade toebrengt aan die derde. De Wederpartij zal in dat geval alle door Webbees direct of indirect als gevolg van een dergelijke aanspraak gemaakte kosten aan Webbees vergoeden, waaronder alle voor deskundige of juridische bijstand gemaakte kosten.
 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, verleent Webbees aan de Wederpartij ter zake van door Webbees aan de Wederpartij ter beschikking gestelde digitaal vormgegeven werken, waaronder begrepen programmatuur, slechts het niet exclusieve, niet-overdraagbare en niet sublicentieerbare recht tot het gebruik van deze werken binnen het eigen bedrijf of organisatie van de Wederpartij op een enkele verwerkingseenheid. De Wederpartij zal zich ervan onthouden de digitaal vormgegeven werken aan derden ter beschikking te stellen en/of in gebruik te geven, behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Webbees is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, niet verplicht de Wederpartij de broncode van door Webbees in opdracht van de Wederpartij of anderszins ontwikkelde programmatuur en/of andere digitale producten ter beschikking te stellen
 • Het is de Wederpartij niet toegestaan de door Webbees geleverde digitaal vormgegeven werken, waaronder begrepen de programmatuur en/of de daarbij behorende broncodes te veranderen of aan te passen zonder dat hiertoe uitdrukkelijk schriftelijke overeenstemming met Webbees bestaat en behoudens voor zover toegestaan krachtens de wet.
 • Het niet exclusieve gebruiksrecht zoals hiervoor beschreven eindigt onverwijld wanneer de Wederpartij zelf of een derde voornemens is zijn aanvraag tot surseance van betaling of faillissement van de Wederpartij in te dienen, de Wederpartij surseance van betaling heeft gekregen of in staat van faillissement is verklaard.

Verplichtingen Webbees

 • Webbees zal zich inspannen de door haar met de Wederpartij overeengekomen dienst naar behoren uit te voeren. Webbees verstrekt geen garantie ter zake van tijdigheid, beschikbaarheid en/of bereikbaarheid van enig door haar geleverde diensten , tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Aansprakelijkheid

 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is de aansprakelijkheid van Webbees uitdrukkelijk beperkt tot vervanging van hetgeen ondeugdelijk werd geleverd of – naar keuze van Webbees – tot terugbetaling van hetgeen voor het geleverde aan de Wederpartij in rekening werd gebracht.
 • leder aansprakelijkheid van Webbees voor enig andere vorm van schade dan genoemd in het voorgaande artikellid is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens gederfde winst of schade geleden door derden, behoudens aansprakelijkheid in gevolge dwingendrechtelijke bepalingen. In dergelijke gevallen zal de totale aansprakelijkheid van Webbees nimmer meer bedragen dan 50% (vijftig procent) van het totaal van het op grond van de betreffende overeenkomst door de Wederpartij aan Webbees verschuldigde bedrag, met een maximum € 5.000,- (vijfduizend euro) per geval.
 • Behoudens het geval dat nakoming blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van Webbees wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst eerst nadat Webbees onverwijld schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming is gesteld en Webbees ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd en volledig mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan meldt bij Webbees Elke aanspraak op schadevergoeding vervalt automatisch door verloop van de termijn van 12 (twaalf) maanden na ontstaan van deze schade.
 • Webbees is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken, waaronder dood of letselschade, welke direct of indirect ontstaan, al dan niet als gevolg van of in verband met de overeenkomst, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Webbees, zulks ongeacht of een zodanige aansprakelijkheid voortvloeit uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad.
 • Webbees kan bemiddelen tussen Wederpartij en derden in het kader van door deze derden te verlenen diensten, onder meer voor, doch niet beperkt tot de diensten als vermeld onder “internetadressering, domeinregistraties en hosting”. Indien en voor zover Webbees hiertoe overgaat, zullen, mits dat door Webbees schriftelijk aan de Wederpartij is medegedeeld, voor wat betreft die diensten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. De Wederpartij aanvaardt de bedoelde voorwaarden van die derden. Deze voorwaarden liggen voor de Wederpartij ter inzage bij Webbees en Webbees zal deze aan de Wederpartij op verzoek kosteloos toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de Wederpartij en Webbees om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.
 • Behoudens voor zover deze aansprakelijkheid op grond van de wet niet, althans niet volledig, kan worden uitgesloten, is Webbees niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, geleden door de Wederpartij en/of derden, ontstaan als gevolg van enige tekortkoming van een derde als bedoeld in het voorgaande artikellid.

Overmacht

 • Onder overmacht wordt tevens verstaan elke redelijkerwijs van de wil van Webbees onafhankelijke omstandigheid, die een nakomen van de overeenkomst verhindert. Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van Webbees komen en overmacht opleveren zijn:
  • gedragingen van personen, van wie Webbees bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt;
  • ongeschiktheid van zaken, waarvan Webbees bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt;
  • werkstaking, ziekte van personeel, in- uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, elektriciteitsstoringen, storingen in verbindingen met het Internet en/of andere computernetwerken en/of communicatienetwerken, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, computerstoringen, wijziging of in gebruik raken van netwerkprotocollen en/of communicatieprotocollen, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging.
 • Overeengekomen leveringstermijnen worden opgeschort met de periode waarin Webbees door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen, met dien verstande dat indien daardoor de levering meer dan 3 (drie) maanden wordt vertraagd, zowel Webbees als de Wederpartij bevoegd zijn de overeenkomst te ontbinden. In dat geval heeft Webbees recht op vergoeding van de door haar tot de datum van ontbinding gemaakte kosten.

Beëindiging

 • Tenzij anders overeengekomen, dan wel zulks onmiskenbaar blijkt uit de aard van de overeenkomst, gelden duurovereenkomsten als te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.
 • Partijen hebben het recht een duurovereenkomst als in het eerste lid bedoeld te allen tijde te beëindigen met een opzegtermijn van 3 (drie) maanden tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. De opzegging dient schriftelijk, aangetekend met handtekening retour, te geschieden.

Ontbinding

 • Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voortkomt uit de met Webbees gesloten overeenkomst mocht voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Webbees te hare keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst. Webbees is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van de verplichtingen van de Wederpartij op te vorderen alsmede vervangende en / of aanvullende schadevergoeding te eisen.
 • Indien de Wederpartij, nadat Webbees hem daartoe een termijn van 10 (tien) dagen heeft gesteld, niet aan aflevering meewerkt, is Webbees van haar verbintenissen bevrijd, onverminderd de verplichting van de Wederpartij de op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.
 • Aan de Wederpartij komt de bevoegdheid tot ontbinding wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de slechts toe indien Webbees, eerst na een zo gedetailleerd mogeiljke schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Indien de Wederpartij op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Wederpartij bewijst dat Webbees ten aanzien van het wezenlijk deel van die prestaties in verzuim is.
 • Elk der partijen kan zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling met onmiddellijke ingang buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven ontbinden, indien de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van de andere partij wordt ontbonden, de andere partij zijn onderneming staakt, sprake is van een ingrijpende wijziging in de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van de andere partij, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd of de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Webbees is vanwege deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

Overdracht van rechten en verplichtingen

 • Het is de Wederpartij niet toegestaan haar rechten, die voortvloeien uit de overeenkomst aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Webbees Webbees kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden.Toepasselijk recht/bevoegde rechter
 • Alle overeenkomsten en overige (rechts)verhoudingen tussen de partijen zijn onderworpen aan Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen tussen Webbees en de Wederpartij behoren tot de competentie van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.Conversie
 • Indien en voor zover op grond van de wet, de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.Wijziging algemene voorwaarden
 • Webbees is te alle tijde bevoegd onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen. De wijziging gaat in 3 (drie) maanden na de dagtekening van het bericht waarmee Webbees aan de Wederpartij de wijziging van de voorwaarden heeft kenbaar gemaakt. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op daarna tussen Webbees en de Wederpartij gesloten overeenkomsten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zullen de nieuwe voorwaarden eveneens van toepassing zijn op lopende overeenkomsten, tenzij de Wederpartij binnen 14 (veertien) dagen na het ingaan van de gewijzigde voorwaarden als hiervoor bedoeld aan Webbees schriftelijk kenbaar heeft gemaakt de betreffende overeenkomst te willen beëindigen.

versie 1, 20 juni 2016